Vrijwilligers

DE GEUR BLIJFT IN DE HAND VAN DEGENE DIE DE ROOS GEEFT

Met bovenstaand citaat kan vrijwilligerswerk het beste worden omschreven. Vrijwilligerswerk is onontbeerlijk! Zonder vrijwilligers kunnen veel organisaties niet functioneren. Vrijwilligerswerk levert onmiskenbaar een grote bijdrage aan het maatschappelijke leven. Daarnaast heeft vrijwilligerswerk een grote betekenis voor de vrijwilligers zelf. Het onderhouden van sociale contacten, persoonlijke groei en bijdragen aan het maatschappelijke leven zijn vaak geuite persoonlijke motieven. Voor het behouden en het stimuleren van vrijwilligerswerk is het noodzakelijk dat dit win-win model in tact blijft. Dat vergt eerlijkheid een open communicatie en oprechte waardering voor hun inzet en inbreng.

Ook onze stichting bestaat dankzij de inzet van vrijwilligers. Mede daarom willen wij het belang van onze vrijwilligers, laten zien dat ze belangrijk zijn en gewaardeerd worden.

Hun inbreng wordt gewaardeerd
.
De vrijwilligers zijn voor het bestuur een serieuze gesprekspartner en als zodanig hebben zij een grote invloed op het beleid en de koers van de organisatie.
Het contact met onze vrijwilligers is voor ons essentieel. Door inhoudelijke discussies willen we deze hoekstenen van onze stichting betrokken houden bij elkaar en bij de koers van onze stichting. Voorafgaand aan elke belangrijke activiteit van de stichting worden de vrijwilligers geïnformeerd dan wel geraadpleegd.

Onze stichting gaat zorgvuldig om met haar vrijwilligers onder andere door het afsluiten van een collectieve W.A. verzekering.

In principe ontvangen onze vrijwilligers evenals de bestuursleden geen vergoeding voor hun diensten aan de stichting. Het streven van onze organisatie is er echter altijd op gericht om ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten volledig te vergoeden.

Spin in het web

Netwerken zijn voor de moderne organisatie zoals wij die nastreven van levensbelang. De stichting KinderHerdenking & SlavernijEducatie opereert daarom als spin in het web, daar waar het gaat om het leggen van contacten en het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere organisaties. Om beter in staat te zijn om groepen bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld op basis van een thema, hebben we vrijwilligers nodig met uiteenlopende achtergrond of kwaliteiten. Ons venster naar de buitenwereld kan uitsluitend met de ogen en oren van onze vrijwilligers wijd open blijven staan.

Nieuwe oriëntatie vraagt om extra menskracht
In de notitie “Lijden, Loslaten, Leren & Leven”, heeft het bestuur forse ambities geformuleerd. Naast de voorlichtingstaak op het gebied van het Amsterdams slavernijverleden, wil onze stichting een serieuze gesprekspartner en ontwikkelaar zijn voor de gemeente en scholen op het gebied van Burgerschapsonderwijs. Om dit te kunnen realiseren is onze stichting permanent op zoek naar vrijwilligers die voor deze taakgebieden interesse hebben en die menen ook daarin een rol te kunnen vervullen.

Voor nadere informatie of voor aanmelding kan je terecht bij het secretariaat van onze stichting. Wij staan open voor iedereen die een bijdrage wil leveren en daarom zijn ook niet Afro-Surinamers van harte welkom om samen met ons de sociale cohesie in Amsterdam een gezonde basis te geven.

Aangemelde vrijwilligers krijgen geregeld een e-mail of telefoontje met de vraag of ze voor een bepaalde klus beschikbaar zijn. Naar gelang het type werk en de beschikbare tijd kan de vrijwilliger aangeven wel of geen ondersteuning te kunnen bieden.